Disclaimer

Algemene voorwaarden
Werkingssfeer. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Logopediepraktijk Asklepios (hierna ‘website’) en op de verstrekking van informatie op of door middel van de website.
Aanvaarding. Door het gebruik van deze website word u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
Aard informatie. De informatie op deze website is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Logopediepraktijk Asklepios staat er niet voor in dat de op of door middel van de website verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. Evenmin staat Logopediepraktijk Asklepios er voor in dat het gebruik ervan leidt tot juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.
Aansprakelijkheid. Logopediepraktijk Asklepios aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit:
– het gebruik, de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de daarop of daardoor verstrekte informatie;
– het gebruik, de wijziging of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks naar websites van derden en de daarop of daardoor verstrekte informatie
Intellectuele eigendom. De auteursrechten op de opgenomen informatie berusten bij Logopediepraktijk Asklepios, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de informatie voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. De website is gebaseerd op een thema van WordPress.org, het thema valt onder het GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.
Wijzigingen. Logopediepraktijk Asklepios kan te allen tijde de website, de daarop of daardoor verstrekte informatie en de daarop aangebrachte hyperlinks wijzigen zonder mededeling aan de gebruikers.
Klachten. Indien u klachten heeft over de website, kunt u contact opnemen met de webmaster via deze link:
Klachten en/of opmerkingen

Design

De website is gebaseerd op het thema: twentyten van wordpress.org
Aanpassingen / implementatie / herontwerp: Job Schouten
Fotografie / banner ontwerp: www.nanettedejong.nl
Powered by WordPress