articulatie

Als uw kind één of meerdere klanken niet goed kan uitspreken of anders uitspreekt, kan dit een reden zijn om een logopedist te raadplegen.

Articulatie is een ander woord voor uitspraak, uw kind heeft dan moeite met het uitspreken van woorden.

Articulatieproblemen zijn:

 • Niet tot spreken komen;
 • Onduidelijk spreken / broddelen;
 • Een fonetisch articulatieprobleem (door schisis of interdentaliteit).
 • Een fonologisch articulatieprobleem;
 • Een spraakontwikkelingsdyspraxie.

Ook kunnen er meerdere oorzaken zijn, waardoor uw kind moeite heeft met het uitspreken van woorden.

Let op: In de spraakverwerving is het een normaal proces dat kinderen klanken of klankcombinaties nog niet of verkeerd uitspreken. Ook is het stotteren bij jonge kinderen een normaal proces in de taalverwerving. Alleen wanneer dit opvallend langer aanwezig is dan bij leeftijdsgenootjes, is er mogelijk logopedische therapie nodig.

Articulatieproblemen:  waarom een probleem?

Als een kind of volwassene zichzelf niet begrijpelijk kan uiten, kan dit frustratie en misverstanden veroorzaken en op den duur zelfs problemen in de gehele spraak-taalontwikkeling geven.
De luisteraar kan negatieve non-verbale reacties geven en de boodschap kan anders overkomen op de luisteraar. Voor kinderen is de spraak een belangrijke manier om zich te uiten. Als dit niet goed verloopt kunnen sociaal-emotionele problemen een gevolg zijn. Daarnaast kan een kind met spraakstoornissen problemen krijgen bij het leren lezen en spellen.

Oorzaken

De oorzaak van een articulatieprobleem kan lichamelijk of functioneel zijn.
Bij een lichamelijke stoornis is er sprake van een afwijking in een orgaan (bijv. bij een gehoorstoornis, schisis). Ook speen -, duim- en/of vingerzuigen kan een afwijkende spraak veroorzaken.
Bij een functionele stoornis is er sprake van verkeerd gebruik van spraakklanken, bijvoorbeeld door imitatie of gewenning. Meestal onbewust.

Behandeling

In de behandeling onderzoeken we de spraakstoornis. Het onderzoek is afhankelijk van de klachten. De resultaten bespreken we met u, waarna er behandeldoelen worden opgesteld. De duur van de behandeling hangt af van de aard van de stoornis, de ernst en de snelheid waarmee u/uw kind het geleerde oppakt en toepast.

De articulatie wordt veelal spelenderwijs geoefend. We gebruiken hiervoor o.a. de methodes: Prompt, Hodson en Paden, Metaphon, DTTC, ReST, OMFT of klassieke articulatietherapie.

taal

Wanneer er problemen zijn in het aanleren van de taal, kunt u contact opnemen met een logopedist. Taalstoornissen zijn bijvoorbeeld:

 1. Verlate taalaanvang:
  Er is nog geen sprake van taalgebruik bij uw kind van 2 – 3 jaar.
 2. Vertraagde taalontwikkeling
  De gehele taalontwikkeling heeft een achterstand ten opzichte van het gemiddelde van leeftijdsgenootjes.
 3. Specifieke taalstoornis:
  Een kind heeft een achterstand op een bepaald onderdeel van de taal. De overige taalaspecten zijn voldoende ontwikkeld. (bijv. taalinhoud, zinsbouw, woord vervoegingen, taalbegrip).  Er kan ook bijvoorbeeld sprake zijn van een dysfatische ontwikkeling, dat wil zeggen dat het kind meer begrijpt dan het kan zeggen.
 4. Niet aangeboren taalstoornis:
  Ten gevolge van een beroerte of ongeval kan er beschadiging van het taalgebied in de hersenen optreden. Hierdoor is de taal gestoord (bijv. afasie).

Taalstoornis, waarom een probleem?

In onze samenleving wordt in (bijna) elke situatie taal gebruikt om informatie over te brengen. Taal is belangrijk voor de gehele ontwikkeling van een kind, bijvoorbeeld voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de verstandelijke ontwikkeling. Op school wordt elk vak geleerd door middel van schriftelijke of mondelinge taal. Taalstoornissen hebben gevolgen voor gedrag, relaties en leer- en werkprestaties. Het niet goed beheersen van de taal is dan ook een grote belemmering.

Oorzaken

Een taalstoornis kan op zichzelf staan of een gevolg zijn van o.a. gehoorproblemen, problemen in de prikkelverwerking, algemeen ontwikkelingsproblemen zoals syndroom van Down of gedragsproblemen. Hersenletsel, bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval of na een beroerte, is de oorzaak van een niet aangeboren taalstoornis.

Behandeling

Wij onderzoeken de taalstoornis en geven logopedische behandeling specifiek passend bij u/uw kind. De inhoud en de duur van de behandeling hangen af van de problemen en de ernst hiervan. De behandeling kan zowel indirect als direct zijn. Bij indirecte behandeling begeleiden we u als ouder of partner, we geven handvatten om thuis met uw kind of partner aan de taalstoornis te werken. Bij directe therapie behandelen we uzelf of spelenderwijs uw kind. Na het onderzoek stellen wij behandeldoelen op, waarna de logopedische behandeling start.

stem

Als uw kind schor of hees is en dit al langer dan 6 weken duurt, kunt u contact opnemen met een logopedist.

Een stemstoornis houdt in dat de stem niet optimaal functioneert en komt ook voor bij jonge kinderen. Een stemstoornis merkt u op doordat het stemgeven vermoeiend of pijnlijk is of u hoort het aan de klank of het volume van de stem; denkt u aan hees, schor, krakerig, gespannen, een hoge of juist een lage stem en een zachte of juist een luide stem. Dit hangt vaak samen met de wijze van ademen en de houding. Stem, adem en houding hebben een constante invloed op elkaar. In de behandeling wordt eraan gewerkt om deze drie aspecten goed onder controle te krijgen.

Vaak spreken we bij kinderen eerst over stemhygiëne, wat is goed voor de stem?

 • Niet schreeuwen, niet gillen.
 • Niet kuchen, niet schrapen.
 • Niet fluisteren.
 • Door je neus ademen.
 • Praat niet te lang door op je adem.

We leren uw kind om zijn of haar adem goed te gebruiken.

We doen stemoefeningen om de stem weer beter te maken, zoals Lax Vox.

afwijkende mondgewoonten

Als uw kind steeds met zijn of haar mond open zit, of nog steeds duimzuigt of als uw kind steeds zijn tong tussen zijn of haar tanden heeft, kunt u contact opnemen met een logopedist.

Afwijkende mondgewoonten zijn: speen-, duim- en/of vingerzuigen, open mondgedrag, mondademen en verkeerde tongligging in rust (tong ligt onder in de mond in plaats van tegen het gehemelte).

Waarom logopedie bij afwijkende mondgewoonten?

Speen-, duim- en/of vingerzuigen veroorzaken meestal mondademen en een verkeerde tongligging. Dit heeft de volgende gevolgen:

 • Slappe mondmotoriek:
  door de passieve houding van de spieren in het mondgebied
  Articulatiestoornis:
  de klanken /l/, /n/, /t/, /d/,  /s/ en /z/ worden met de tong tussen of tegen de tanden uitgesproken (interdentale of addentale spraak, ook wel slissen genoemd). Het kan ook zijn dat de lucht aan de zijkant van de tong ontsnapt waardoor de articulatie lateraal wordt.
 • Verkeerde slikbeweging:
  de tong wordt bij het slikken tegen of tussen de tanden geplaatst.
 • Oorontstekingen:
  ten gevolge van onvoldoende beluchting van het oor. Door de gehoorproblemen kunnen er gevolgen zijn voor de spraak/taalontwikkeling.

Ten gevolge van de eerste 3 punten kan er gemakkelijk een afwijkende gebit- en kaakstand ontstaan, waardoor ingrijpen van de orthodontist op latere leeftijd noodzakelijk is. Met behulp van logopedie wordt dit voor een groot deel voorkomen.

Oorzaken

De oorzaak van mondademen kan speen-, duim- en/of vingerzuigen zijn of een lichamelijke afwijking waardoor er niet door de neus geademd kan worden (bijv. door vergrote neusamandelen). Ook een verkeerde tongligging kan door speen- duim- en/of vingerzuigen veroorzaakt worden.

Behandeling

In de behandeling onderzoeken we de mondgewoonten en de gevolgen daarvan. U/uw kind wordt bewust gemaakt van deze afwijkende mondgewoonte en de gevolgen hiervan. Vaak is het nodig om de mondspieren te trainen en de articulatie te oefenen. Vervolgens kiezen we momenten uit, waarop oefeningen thuis dagelijks herhaald en ingetraind worden. De afwijkende mondgewoonte wordt afgeleerd. De duur van de behandelperiode is afhankelijk van de hardnekkigheid van de gewoonte en de gevolgen ervan.
In onze praktijk werken wij ook met OMFT (oro-myofunctionele therapie). Deze therapie is gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Overleg en samenwerking met uw tandarts/orthodontist is hierbij van belang.

gehoor

Wanneer uw kind minder hoort, slechthorend is of doof is kunt u contact opnemen met een logopedist.

Bij slechthorendheid of doofheid (stoornissen in het vernemen van geluiden) kunt u/uw kind een hoor hulpmiddel krijgen. Hierna moet u/uw kind opnieuw geluiden leren horen. De juiste uitspraak van de klanken kan moeilijk zijn. Logopedische behandeling is nodig om u/uw kind goed te leren omgaan met de slechthorendheid en eventuele gevolgen rondom de slechthorendheid te behandelen (taalontwikkeling of uitspraak).

Waarom logopedie bij gehoorstoornissen?

Slechthorendheid of doofheid heeft vele gevolgen voor u persoonlijk. Slechthorendheid bij kinderen heeft vaak een vertraagde spraak- taalontwikkeling tot gevolg, zie spraakstoornissen en taalstoornissen. Daarnaast komen er vaak specifieke problemen in de uitspraak voor. Dit is het gevolg van het vervormd of niet horen van spraakklanken.
Logopedie helpt en traint u in de omgang met slechthorendheid. Door logopedische behandeling kunt u beter communiceren in het dagelijks leven.

Oorzaken

Gehoorproblemen hebben veel verschillende oorzaken. Een aantal voorbeelden: erfelijk, middenoorontsteking, schisis, lawaaibeschadiging, aandoening aan gehoorzenuw.

Behandeling

In de behandeling kan er afhankelijk van de klacht gewerkt worden aan klank- en spraakwaarneming, uitspraak en spraakafzien (liplezen). Ook behandelen we een eventueel bijkomende taalachterstand. De duur van de behandelperiode is afhankelijk van de hulpvraag en de behandeldoelen.

Wie zijn wij

Wij zijn Tyrza de Gans en Walenka Hollaar en zijn beide allround logopedist en praktijkhouder van ‘Logopediepraktijk Asklepios’.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of per email aanmelden: zie Contact pagina. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor kennismaking en intake.